Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja. Näitä eri sovelluksia on tutkittu paljon, ja ne on havaittu hyödyllisiksi monien häiriöiden hoidossa.

Terapiatyöskentelyn keskeisiä kohteita ovat haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutoksia myös tunnekokemuksessa. Samalla kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja.

Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan sekä ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Työskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus. Terapeutti on asiakkaalle ikään kuin myötäelävä vierellä kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä harjoitellen auttaa asiakasta löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin.